pc-revue-3-2011

Elektronické knihy
evka1234
Beginner
Beginner
Příspěvky: 58
Registrován: pát 18. úno 2011 20:58:16

pc-revue-3-2011

Příspěvekod evka1234 » pát 11. bře 2011 0:34:57

pc-revue-3-2011Obrázek


Obsah: V marcovom čísle nájdete: MWC 2011 reportáž, Elektronické knihy na Slovensku trendy, Čo uvidíte na Notebook expo, Notebooky do práce aj na zábavu, Sandy Bridge v lacnejšom vydaní...

REVUE
06 No­vin­ky
17 DVD RE­VUE 2/2011 / opis DVD
18 MWC 2011 / re­por­táž
22 3D ob­raz bez oku­liarov? Za­tiaľ eš­te nie... / re­por­táž
24 Sam­sung Fo­rum 2011 / re­por­táž
26 Bo­jis­ká ky­ber­voj­ny o Wiki­Leaks / 2. časť
30 Rou­ter (aj) pre nez­na­lých / net­ra­dič­ný pro­dukt
34 Pa­no­ra­ma­tic­ká fo­tog­ra­fia pre kaž­dé­ho / ako na to prak­tic­ky
38 Elek­tro­nic­ké kni­hy na Slo­ven­sku / tren­dy
40 Ako sa prip­ra­vu­je Blu-ray disk na 3D film? / exklu­zív­ne
42 Čo uvi­dí­te na No­te­book expo?
44 IB Mi­ni od Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne / test
HARDWARE
46 5× no­te­book s pro­ce­so­rom San­dy Brid­ge / test
52 San­dy Brid­ge v lac­nej­šom vy­da­ní / test
54 Rok 2011 – rok SSD? / test
58 4× mo­ni­tor naj­mä pre ná­roč­nej­ších / test
62 No­vá ge­ne­rá­cia gra­fic­kých či­pov / test
68 Mo­bil­né te­le­fó­ny s do­ty­ko­vým dis­ple­jom / test
73 LG Op­ti­mus Chic
74 Po­čí­tač všet­ko v jed­nom a tab­let
76 No­te­boo­ky do prá­ce aj na zá­ba­vu / test
80 Rep­ro­duk­to­ry Crea­ti­ve Zii­Sound T6
82 Sam­sung NX100
84 Di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka Ni­kon D3100
85 Ther­mal­ta­ke Ar­mor A30 Mi­ni-ATX
86 Op­to­ma 3D-XL
87 Ar­chos 101 inter­net tab­let
88 Gar­min nüvi 3790T
90 Ep­son EH-TW3600
91 Tos­hi­ba FO­LIO 100
92 Her­ná klá­ves­ni­ca
93 La­se­ro­vá tla­čia­reň a mul­ti­fun­kcia pre váš pra­cov­ný tím
94 Tos­hi­ba e-Stu­dio 255
95 Lexmark Ge­ne­sis S815
SOFTWARE
96 Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
98 Zo­ner Pho­to Stu­dio 13
99 De­bian ako uni­ver­zál­ny sys­tém
100 Ado­be Pho­tos­hop CS5 prak­tic­ky
102 Mic­ro­soft Su­per­Ba­lík pre váš po­čí­tač
103 PC RE­VUE Vi­rus lab
104 Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­box
108 Po­uží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
109 Po­uží­va­me Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010
INTERNET
110 Sku­pi­no­vé zľa­vy / tren­dy
112 Te­le­mar­ke­ting / práv­nik ra­dí
113 Stro­jo­vý prek­lad textu na inter­ne­te
114 Na po­tul­kách sve­tom WWW
116 webapps / nás­tro­je pre so­ciál­ne sie­te
SERVIS
117 Päť ti­pov na efek­tív­nu sprá­vu e-mai­lov / se­riál
118 Pla­né­ta ve­do­mos­tí
120 Ako na nas­ta­ve­nie ak­tív­nych pr­vkov v sie­ti
122 Rie­ši­me va­še prob­lé­my s po­čí­ta­čom
128 Po­krok a tec­hnic­ké zá­zra­ky oko­lo nás / Open­Park


Kód: Vybrat vše

http://letitbit.net/download/39488.3bcebb08848dac2c62a82787c541/PC_REVUE_2011_03.pdf.htmlKód: Vybrat vše

http://www.fileserve.com/file/c5BPdrH/PC_REVUE_2011_03.pdfKód: Vybrat vše

http://sms4file.com/download/10963268.ac2c62a82787c541/PC_REVUE_2011_03.pdf.htmlKód: Vybrat vše

http://euroshare.eu/file/77883/pc_revue_2011_03.pdfKód: Vybrat vše

http://shareflare.net/download/23109.21f1ef3be22ecd9e0484460af417/PC_REVUE_2011_03.pdf.html

Zpět na

cron